Iran MSRT

یکصد و چهارمین جلسه (دومین جلسه دوره چهارم )هيأت نظارت ،ارزیابی  و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 ساعت 17 الی 19  در محل دفتر رئیس تشکیل شد . در این جلسه گزارش های بازدید مربوط به دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه های دولتی و فرهنگیان ،مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - آموزشکده های غیر انتفاعی، مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی و واحد های دانشگاه پیام نور مورد بررسی قرار گرفت