باسمه تعالی

یکصد و پنجمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر کافی رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی ضمن خوشامدگویی به اعضاء، کیفیت گرایی را در بازدیدها و گزارش های بازدید خواستار شدند.

آقای دکتر جعفری ثانی دبیر هیأت مذکور در برسی گزارش بازدید ها به رویکرد کیفیت گرایی در کارگروه ها اشاره ویادآورشد که گزارش هریک از واحد های مورد بازدید به تفضیل در کارگروه ها بحث شده است.

در این جلسه گزارش های بازدید واحدهای دانشگاهی استان در قالب زیرنظام بررسی و برای هر یک از این زیرنظام ها تحلیل‌هایی ارائه و سپس مواردی به تصویب رسید.

دراین جلسه سی گزارش از زیر نظام های دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی،مراکز آموزش علمی و کاربردی و موسسات آموزش عالی آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

es1

es2

es3