انتصاب آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی به عنوان عضو کارگروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی

 

طی حکمی از سوی آقای دکتر کافی رئیس هیاْت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی عضو هیاْت مرکز  و معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد  به عنوان عضو کارگروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها  و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی منصوب شد