دومین جلسه مستقل كارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی وحرفه ای

Iran MSRT

 دومین جلسه مستقل  كارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی وحرفه ای روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 ساعت 13 الي 15در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه هاي اين گزارش ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه ها و موسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

1- آموزشکده فنی و حرفه ای پسران گناباد

2- آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی پسران سبزوار

3- آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی دختران  سبزوار