بازدید از پیام نور واحد نیشابور وشهر فیروزه

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/18 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی (دبیر این هیاْت )از پیام نور واحد نیشابور وشهر فیروزه  بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد