بازدید از موسسه آموزش عالی آزاد آذران و جهان علم

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/19 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان از موسسه آموزش عالی آزاد آذران  و جهان علم بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد