پنجاه و ششمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

Iran MSRT

پنجاه و ششمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)  روزچهارشنبه  مورخ 1397/2/19 ساعت 10 الي 12در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه هاي اين گزارش ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه ها و موسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

1-دانشگاه حکیم سبزواری

2- مجتمع آموزش عالی گناباد

3- دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

4- دانشگاه فرهنگیان سبزوار

5-دانشگاه علوم قرآنی مشهد

6-دانشکده علوم قرآنی سبزوار