بازدید ازمرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان خراسان رضوی

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/20 به سرپرستي آقای دکتر جهانگیر مسعودی ازمرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان خراسان رضوی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد