بازدید ازمرکز آموزش علمی و کاربردی تربت حیدریه 1 و دانشگاه پیام نور تربت حیدریه

Iran MSRT

 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/3/1 به سرپرستي خانم دکتر تکتم محتشمی ازمرکز آموزش علمی و کاربردی تربت حیدریه 1 و دانشگاه پیام نور تربت حیدریه  بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد