یکصد و هفتمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

باسمه تعالی

یکصد و هفتمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر کافی رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی ضمن خوشامدگویی به اعضاء، حضور آقای دکتر پیش‌قدم معاون جدید آموزشی دانشگاه و نایب رئیس هیأت استانی را تبریک گفت.

آقای دکتر جعفری ثانی دبیر هیأت مذکور در بررسی گزارش بازدیدها گفت که گزارش هریک از واحدهای مورد بازدید به تفضیل در کارگروه‌ها بحث شده است.

در این جلسه گزارش‌های بازدید واحدهای دانشگاهی استان در قالب زیرنظام بررسی و برای هر یک از این زیرنظام‌ها تحلیل‌هایی ارائه و سپس مواردی به تصویب رسید.

دراین جلسه بیست و سه  گزارش از زیر نظام‌های مراکز آموزش علمی و کاربردی، موسسات آموزش عالی آزاد و دانشگاه پیام نور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.