بازدید از موسسه آموزش عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی سلمان

 

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/23 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از موسسه آموزش عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی سلمان بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.