بازدید از دانشگاه آزاد گلبهار

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/28 به سرپرستی آقای دکتر محمد رضا رمضانی‌آل از دانشگاه آزاد گلبهار بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.