بازید از دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/30 به سرپرستی آقای دکتر هومن قهرمانی از دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.