بازدید از دانشگاه نیشابور

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/1 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه نیشابور بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.