بازدید از دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/21 به سرپرستی آقای دکتر علی حائریان از دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.