بازدید از دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

 

Iran MSRT

گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/22 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.