Iran MSRT بازدید از دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد مشهد
گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/10 به سرپرستی آقای دکتر بهروز مهرام از دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد مشهد بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.