نهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (ویژه کارشناسان منتخب)


نهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در تاریخ 17 آذر ماه 1397 در سالن شورای طبقه اول سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه 12 تن از کارشناسان منتخب دانشگاه که بیشترین بازدید‌های مؤثر را در این دبیرخانه داشتند، شرکت کردند.
هدف کارگاه توان‌مندسازی و آشنایی آنان با دغدغه‌های پیش روی هیأت ناتک عتف خراسان رضوی است. و این کارشناسان باید چگونه مورد آموزش قرار گیرند که در بازدید‌ها از زیرنظام‌ها بتوان به عنوان کارشناس مسئول استفاده کرد که در بعضی بازدید‌ها بدلیل حجم کار باید ازکارشناسان دبیرخانه استفاده نکرد.
 همچنین در این کارگاه کاربرگ جدیدی که با رویکرد کیفی برای بازدیدها توسط دبیرخانه هیأت تانک خراسان رضوی طراحی شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند.
 مقرر شد این 7 کارگاه دیگر با این رویکرد برای کارشناسان در قالب هر کارگاه 120 دقیقه در روزهای شنبه در ساعت 14 تا 16 برگزار شود. 


 

WhatsApp Image 2018-12-09 at 00.08.201      WhatsApp Image 2018-12-09 at 00.08.20

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3