Iran MSRT

 لغو مجوز 8 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور براساس مصوبات کمیسیون ماده 9، با عنایت به عدم رفع نواقص در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی از جمله عدم تأمین فضای آموزشی مناسب، کادر آموزشی، عضو هیأت علمی و امکانات آموزشی در مهلت مقرر، بر اساس مقررات جاری و مطابق با اساسنامه مؤسسات، مجوز فعالیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شکوه دانش، استرآباد،  شهریاران، سیلک، پالایش، فخر ایرانیان،  فروغ دانش و جابربن حیان را لغو کرد.