پنجاه و دومین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور

Iran MSRT

پنجاه و دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5 ساعت 12 الي 14در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌هاي اين گزارش‌ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

1- دانشگاه پیام نورکلات

2- دانشگاه پیام نور درگز

3- دانشگاه پیام نور قوچان

4-دانشگاه پیام نور سرولایت