Iran MSRT بازدید ازآموزشکده فنی و حرفه‌ای کشاورزی پسران نیشابور، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران نیشابور، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران نیشابور و مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور1


گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/10/5 به سرپرستی آقای دکتر احسان صابریان از آموزشکده فنی و حرفه‌ای کشاورزی پسران نیشابور، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران نیشابور، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران نیشابور و مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور1 بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.