Iran MSRT بازدید از دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام، مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذای  تربت جام


گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/10/8 به سرپرستی آقای دکتر سید هادی ابراهیمی از دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام و مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذای تربت جام  بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.