تسلیت-به-همکار-ارجمند-جناب-آقای-مسعود-میرزایی یکصد و نهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی:

یکصد و نهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز دوشنبه مورخ97/11/09  ساعت 19-17در محل دفتر ریاست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر جعفری ثانی در خصوص ضرورت تهیه و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت و همچنین نشانگرهای پیشنهادی ارزیابی کیفی مؤسسات آموزش عالی (فرم ج) و ارزیابی عملکرد هیأت‌های استانی جهت ارائه و ارسال به وزارت مطالبی را مطرح کرد.

آقای دکتر کافی رئیس هیأت نظارت و ارزیابی ضمن اشاره بر کیفیت‌گرایی و تدوین شاخص‌های کیفی جهت ارزیابی هیأت‌های استانی  و پیشنهاد آن به وزارت متبوع  تاکید کرد.

در این جلسه پیشنهادهایی در این خصوص برای ارائه به وزارت ارائه شد.