برگزاری دوازدهمین کارگاه نظارت و ارزیابی و دومین کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی استان خراسان رضوی در مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد:

 

IMG 7949


کارگاه یک ‌روزه ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی توسط هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی ، روز چهارشنبه 10 بهمن ماه 97 در محل مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فردوس مشهد برگزار شد.

این جلسه که  رؤسا، مدیران دفاترنظارت و ارزیابی ومدیران گروه‌های آموزشی موسسات آموزش عالی غیر دولتی فردوس ، حکمت رضوی،عطار وسناباد گلبهار شرکت داشتند آقای جلیلی،سرپرست مؤسسه آموزش عالی فردوس در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم بر ضرورت برگزاری چنین کارگاه‌هایی به منظور بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزش عالی تاکید کرد.
آقای دکترمجتبوی معاون آموزشی موسسه یاد شده نیز بر اهداف راهبردی موسسه اشاره وگزارشی مختصر ازاقدامات انجام شده را مطرح کرد.

در ادامه دکتر جعفری ثانی، دبیرهیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی  ضمن قدردانی از مؤسسه فردوس  ومشارکت رؤسا، اعضای هیات علمی و مدیران گروه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات به معرفی برنامه‌های کارگاه و لزوم نظارت و ارزیابی در گروه‌های آموزشی پرداخت و بیان کرد:  این دومین کارگاه برگزار شده  با رویکرد جدید در سطح مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی –غیرانتفاعی در سطح کشور است که دوره نخست آن در آبان ماه در مؤسسه آموزش عالی بینالود برگزار شد.

وی سپس به تبیین و تشریح برنامه مرکز نظارت برای بسط و گسترش فرهنگ ارزیابی ، به خصوص ارزیابی درونی پرداخته و به معیارهای کیفی و شیوه‌های علمی و عملی ارزیابی درونی برای تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی اشاره کرد.

در ادامه برای شرکت کنندگاه  دوکارگروه تخصصی درنظر گرفته شد  و مباحث در دو جلسه صبح و عصر دنبال شد.
 در هریک از کارگروه‌ها، شرکت‌کنندگان ضمن هم‌اندیشی به انجام فعالیت گروهی پرداختند واین بخش ابتدا مشکلات گروه‌های آموزشی شناسایی و سپس دسته‌بندی شد.

در ادامه اعضای هر کارگروه به ارائه راه‌حل‌هاو راه‌کارهای پیشنهادی با توجه تجربیات خود پرداختند.

تکمیل کاربرگ‌های شناسایی نشانگرها از دیگر برنامه‌های اجراشده در کارگروه‌های آموزشی بود. در پایان، نماینده هر کارگروه به ارائه جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده در هر یک از کارگروه‌ها برای شرکت کنندگان پرداختند
درپایان مقررشد دریک مهلت سه ماهه مدیران گروه های شرکت کننده نتایج اقدامات خود را درهر موسسه درقالب برنامه بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی بر اساس کاربرگ ها و کتابچه های توزیع شده ارائه نمایند.

شایان ذکر است تدریس این کارگاه را دبیران هیأت‌های نظارت استان خراسان رضوی و شمالی آقایان دکتر هادی عباسی و حسین جعفری ثانی با همکاری کارشناسان دبیرخانه هیأت ناتک خراسان رضوی بر عهده داشتند.

 
IMG 7890 IMG 7912
IMG 0424

 

IMG 7742 

 

 

کارگاه یک ‌روزه ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی توسط هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی ، روز چهارشنبه 10 بهمن ماه 97 در محل مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی فردوس مشهد برگزار شد.

 

این جلسه که  رؤسا، مدیران دفاترنظارت و ارزیابی ومدیران گروه‌های آموزشی موسسات آموزش عالی غیر دولتی فردوس ، حکمت رضوی،عطار وسناباد گلبهار شرکت داشتند آقای جلیلی،سرپرست مؤسسه آموزش عالی فردوس در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم بر ضرورت برگزاری چنین کارگاه­هایی به منظور بهبود کیفیت فعالیت­ های آموزش عالی تاکید کرد.

آقای دکترمجتبوی معاون آموزشی موسسه یاد شده نیز بر اهداف راهبردی موسسه اشاره وگزارشی مختصر ازاقدامات انجام شده را مطرح کرد.

 

در ادامه دکتر جعفری ثانی، دبیرهیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی  ضمن قدردانی از مؤسسه فردوس  ومشارکت رؤسا، اعضای هیات علمی و مدیران گروه­های دانشگاه­ها و مؤسسات به معرفی برنامه‌های کارگاه و لزوم نظارت و ارزیابی در گروه‌های آموزشی پرداخت و بیان کرد:  این دومین کارگاه برگزار شده  با رویکرد جدید در سطح مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی –غیرانتفاعی در سطح کشور است که دوره نخست آن در آبان ماه در مؤسسه آموزش عالی بینالود برگزار شد.

 

وی سپس به تبیین و تشریح برنامه مرکز نظارت برای بسط و گسترش فرهنگ ارزیابی ، به خصوص ارزیابی درونی پرداخته و به معیارهای کیفی و شیوه­های علمی و عملی ارزیابی درونی برای تدوین برنامه­های بهبود کیفیت آموزشی گروه­های آموزشی اشاره کرد.

 

در ادامه برای شرکت کنندگاه  دوکارگروه تخصصی درنظر گرفته شد  و مباحث در دو جلسه صبح و عصر دنبال شد.

 در هریک از کارگروه‌ها، شرکت‌کنندگان ضمن هم‌اندیشی به انجام فعالیت گروهی پرداختند واین بخش ابتدا مشکلات گروه‌های آموزشی شناسایی و سپس دسته‌بندی شد.

 

در ادامه اعضای هر کارگروه به ارائه راه­­حل‌هاو راه­کارهای پیشنهادی با توجه تجربیات خود پرداختند.

 

تکمیل کاربرگ­های شناسایی نشانگرها از دیگر برنامه‌های اجراشده در کارگروه‌های آموزشی بود. در پایان، نماینده هر کارگروه به ارائه جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده در هر یک از کارگروه‌ها برای شرکت کنندگان پرداختند

درپایان مقررشد دریک مهلت سه ماهه مدیران گروه های شرکت کننده نتایج اقدامات خود را درهر موسسه درقالب برنامه بهبود کیفیت گروه­های آموزشی بر اساس کاربرگ ها و کتابچه های توزیع شده ارائه نمایند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3