Iran MSRT بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی (برادران):

  هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در روز سه شنبه تاريخ 1397/11/16به سرپرستي آقای دکتر فتاحی، از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی (برادران) بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ می‌شود