Iran MSRT   بازدید از موسسه آموزش عالی غیردولتی خراسان:

 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ  97/11/17به سرپرستی آقای دکتررضا پیش قدم از موسسه آموزش عالی غیردولتی خراسان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.