سیزدهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی:

  سیزدهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در تاریخ بیست و هفتم  بهمن ماه 1397 در سالن شورای طبقه اول سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که 18 تن از کارشناسان منتخب نظارت و ارزیابی شرکت کردند. موضوعاتی در خصوص قوانین و مقررات جذب ، ترفیع ، ارتقای اعضای هیأت علمی و چگونگی تأیید مدارک علمی و همچنین شرایط استفاده از عناوین دانشگاهی توسط آقایان جعفر نداف معاون مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه وآقای مهندس هادی محمدی معاون مدیر پژوهشی دانشگاه، خانم طاهره صاحبیان کارشناس مسئول ارزیابی آموزشی دانشگاه و آقای مسعود حکیمی سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان سؤالات و نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند. شایان ذکر است در کارگاه آتی همین موضوع ادامه خواهد یافت .هدف کارگاه توان‌مندسازی و آشنایی آنان با دغدغه‌های پیش روی هیأت ناتک عتف خراسان رضوی در خصوص بازدید کیفی است .

 

photo 2019-02-16 21-54-42

photo 2019-02-16 21-55-31
photo 2019-02-16 21-56-26 photo 2019-02-16 21-57-28

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3