چهاردهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی:

چهاردهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در تاریخ چهارم اسفند 1397 در سالن شورای طبقه اول سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که 16 تن از کارشناسان منتخب نظارت و ارزیابی شرکت کردند. موضوعاتی در خصوص قوانین و مقررات جذب ، ترفیع ، ارتقای اعضای هیأت علمی و سامانه جذب  توسط خانم طاهره صاحبیان کارشناس مسئول ارزیابی آموزشی دانشگاه و آقای مسعود حکیمی سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان سؤالات و نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند.هدف کارگاه توان‌مندسازی و آشنایی آنان با دغدغه‌های پیش روی هیأت ناتک عتف خراسان رضوی در خصوص بازدید کیفی است .

 

 

14.5 14.4
14.2

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3