Iran MSRT   بازدید از مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی توس:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ  97/12/11به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی توس  بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.