بازدید مشترک گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری  و گروه منتخب مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی:

 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی و گزوه منتخب مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در تاریخ  97/12/21به سرپرستی آقای دکتر نیستانی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

 photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۳ ۰۹-۲۰-۳۴ 2  photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۳ ۰۹-۲۰-۳۴ 3
  photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۳ ۰۹-۲۰-۳۵