بازدید مشترک گروه منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری  و گروه منتخب مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی از دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع):

 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی و گروه منتخب مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در تاریخ  97/12/22به سرپرستی آقای دکتر نیستانی از دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

 IMG 20190313 105537 054  IMG 20190313 105529 188
 IMG 20190313 105540 439