Iran MSRT   بازدید ازپژوهشکده علوم و صنایع غذایی:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  97/12/25به سرپرستی آقای دکتر مصطفی قلی زاده از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.