Iran MSRT  بازدید از دانشگاه پیام نور فریمان و دانشگاه آزاد فریمان:
گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/01/21به سرپرستی آقای دکتر محمد رضا رمضانی آل از دانشگاه پیام نور فریمان و دانشگاه آزاد فریمان بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.