Iran MSRT   بازدید از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قوچان( شهیدرجایی) و موسسه آموزش عالی غیردولتی اترک :
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/01/24به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قوچان( شهیدرجایی) و موسسه آموزش عالی غیردولتی اترک بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.