Iran MSRT   بازدید از مؤسسه آموزش عالی آزاد دی سیستم:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/01/28به سرپرستی آقای دکترعلی جهان از مؤسسه آموزش عالی آزاد دی سیستم بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.