Iran MSRT   بازدید از مؤسسه آموزش عالی غیردولتی بهار:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/01/28 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از مؤسسه آموزش عالی غیردولتی بهار بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.