بنا بر اعلام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی مدارک صادره توسط دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی ارزش استخدامی و یا ارزش ادامه تحصیل ندارد و مقطع تحصیلی محسوب نمی‌شود

daneshgah etelaat va amniyat meli