Iran MSRT   بازدید از موسسه آموزش عالی غیردولتی شاندیز:
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  98/02/4به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از موسسه آموزش عالی غیردولتی شاندیز بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.