Iran MSRT   بازدید از دانشگاه پیام نور گناباد، دانشگاه پیام نور بجستان، دانشگاه آزاد اسلامی بجستان و مرکزعلمی-کاربردی شهرداری کاخک :
 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ 98/02/10 و 98/02/11به سرپرستی آقای دکتر  محسن نوکاریزی از دانشگاه پیام نور گناباد، دانشگاه پیام نور کاخک، دانشگاه پیام نور بجستان، دانشگاه آزاد اسلامی بجستان و مرکزعلمی-کاربردی شهرداری کاخک بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.