شرکت کارشناسان دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی در کارگاه پارادایم‌های تضمین کیفیت آموزش :  

کارگاه پارادایم‌های تضمین کیفیت آموزش روز یکشنبه 19 اردیبهشت 98 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
دکتر مهدی نامداری مجری و سخنران این کارگاه در خصوص سیر تاریخی مفاهیم بازرسی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت، تجارب برتر دنیا و ایران در تضمیتن کیفیت آموزش، شناخت رویکردهای حالک بر کیفیت آموزش و پارادایم‌های تضمین کیفیت آموزش موضوعاتی را مطرح کرد.
در این کارگاه که  کارشناسان دبیرخانه این هیأت سید محمد جعفر جعفریان راد و خانم لیلا رضایی مقدم شرکت داشته و فعالیت‌های تجربه شده هیأت نظارت استانی را در رابطه با موضوع تضمین کیفیت مطرح و یک مقایسه تطبیقی بین وضع موجود در این هیأت و وضع مطلوب (مطابق با نظریه‌های مدرن و پست مدرن در خصوص تضمین کیفیت آموزش) صورت گرفت. مقرر شد نتایج بحث‌های انجام شده در شاخص‌ها و کاربرگ‌های طراحی شده این هیأت لحاظ شده و مورد استفاده قرار گیرد.
 
   
   
photo 2019-05-20 09-36-41  

 

 

photo 2019-05-20 08-29-53