شرکت دبیر و معاون دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و روش پیاده‌سازی ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری:  

به منظور اجرایی شدن مدل ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری در سال جاری، کارگاهی به همین منظور توسط مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع برگزارشد.

دکتر مرادی پور معاون مرکز در خصوص مدل یاد شده موضوعاتی در این نشست ارئه کرد و مقرر شد دو مؤسسه توسط این مدل بطور آزمایشی مورد بازدید قرار گیرند. در این کارگاه آقایان دکتر حسین جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، سید محمد جعفر جعفریان راد معاون دبیر هیأت یاد شده و آقای دکتر اکبر حیدری دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری) شرکت داشته و نظراتی پیرامون همین موضوع در جلسه مطرح کردند.

 
 photo 2019-06-21 20-36-05  photo 2019-06-21 20-39-53
   
 photo 2019-06-21 20-40-08  photo 2019-06-21 20-39-09