انتصاب آقای دکتر اکبر حیدری تاشه کبود بعنوان دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری(مراکز رشد و فناوری)

 

 

طی حکمی از سوی آقای دکتر کافی رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی آقای دکتر اکبر حیدری تاشه کبود بعنوان دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری(مراکز رشد و فناوری) منصوب شدند. شایان ذکر است آقای دکتر حیدری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد است

 

متن حکم به شرح زیر است:

 

 photo 2019-06-22 03-06-29