بازدید مشترک هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری و گروه منتخب مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی از مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه و مؤسسه آموزش عالی آزاد آفتاب:

 

دکتر علی جهان و گروه منتخب مرکز نظارت، ارزیابی  و تضمین  کیفیت آموزش عالی(خانم‌ها: عطار زاده و نورمحمدی- آقایان غلامی و کریمی) در تاریخ 1398/04/05 از مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه و مؤسسه آموزش عالی آزاد آفتاب بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

 

 photo 2019-06-26 02-10-09    photo 2019-06-26 02-10-24  
   
photo 2019-06-26 02-10-20     photo 2019-06-26 02-10-15