یکصد و یازدهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

 یکصد و یازدهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1398/04/04 ساعت 17 الی 18:30 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد. در این جلسه گزارش‌های بازدید واحدهای دانشگاهی استان در قالب زیرنظام بررسی و برای هر یک از این زیرنظام‌ها تحلیل‌هایی ارائه و سپس مواردی به تصویب رسید.

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری کاخک
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی مجتمع سنگ آهن سنگان
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی گناباد

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد

 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توس
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سناباد گلبهار
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی وحدت تربت جام
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حکیم توس
 •     مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
 •     مؤسسه آموزش عالی آزاد دی سیستم

دانشگاه پیام نور

 •     دانشگاه پیام نور واحد تربت جام
 •     دانشگاه پیام نور مرکز فریمان
 •     دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر
 •     دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار
 •     دانشگاه پیام نور واحد خواف
 •     دانشگاه پیام نور واحد تایباد
 •     دانشگاه پیام نور واحد باخرز
 •     دانشگاه پیام نور واحد بجستان
 •     دانشگاه پیام نور واحد گناباد
 •     دانشگاه پیام نور واحد بردسکن