هشتمین جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان

هشتمین جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان، روز  دوشنبه مورخ 98/04/17ساعت 16الی 21عصر در محل دانشگاه فردوسی مشهد با تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید برگزار شد.

در این جلسه موارد زیر مطرح و مصوب شد:

1-در ابتدا گزارشی از اقدامات مربوط به مصوبات قبلی توسط آقای دکتر جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی  و دیگر دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه ارائه شد.

2-گزارش‌هایی  مربوط به تعدادی از مؤسسات غیرمجاز مطرح و در خصوص پیگیری قانونی و فعالیت آن‌ها تصمیم گیری شد.

3-براساس هماهنگی‌های قبلی مسؤولیت کارگروه به معاونت پیشگیری از جرائم قوه قضائیه استان واگذار شد.

 photo 2019-07-13 11-12-14