درخصوص ارزش تحصیلی و اعتبار مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی

 photo 2019-07-26 06-23-06