برگزاری جلسات مشترک دبیرهیأت با معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
در جلسه‌ای که در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 09/09/1398 در محل دبیرخانه هیأت ناتک خراسان رضوی برگزار شد، آقای دکتر جعفری ثانی در خصوص وظایف هیأت‌های نظارت استانی، موضوعاتی مطرح و بر تعمیم فرآیند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری بر مؤسسات و مراکز پژوهش و فناور اشاره و هدف از نظارت و ارزیابی را کمک به بهبود کیفیت وضعیت موجود دانست. آقای مهندس داود تفضلی معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی  نیز به ساختار و فرآیندها موجود در این پارک اشاره و گزارش مختصری از وضعیت موجود  ارائه داد.
در ادامه جلسه، موضوع مرحله پیاده‌سازی مدل ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری و ضرورت تکمیل کاربرگ‌های مربوط در این خصوص مطرح شد و بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر پارک علوم و فناوری با هیأت ناتک عتف استان مورد تأکید و توافق قرار گرفت.
موضوع نامه شماره 108619/23 مورخ 07/05/1398 مرکز نظارت مطرح و مقرر شد با هماهنگی این هیأت جلسه‌ای در روز یکشنبه 13 مرداد ماه جاری در پارک علم و فناوری با حضور مسئولین مرکز نظارت برگزار و گام های  عملیاتی در خصوص اجرای مدل یادشده تعیین شود.
 FAZEL