اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

 

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

ramezani all

دکتر محمد رضا رمضانی آل

یک نفر از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیأت استانی

nabavi kalat

دکتر سید محسن نبوی کلات

نماینده زیر نظام مربوط

noghabi

دکتر هادی جباری نوقابی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

rezaii

 

لیلا رضایی مقدم

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط(دبیر کارگروه)