عنوان کارگروه دبیر هیأت نظارت و ارزیابی استانی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت وارزیابی به انتخاب هیأت استانی

نماینده زیرنظام‌ مربوط   یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط یک نفر از افراد متخصص  و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی
کارگروه دانشگاه‌ۀآی دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی(دانشگاه فرهنگیان) دکتر حسین جعفری ثانی دکتر صدیقه کاظمی دکتر ایمان الله بیگدلی مهندس مصطفی هدایتی باویل دکتر مهرداد مهری
کارگروه واحد‌ها و مراکز دانشگاه پیام‌نور
دکتر حسین جعفری ثانی دکتر هادی خدابخشیان
دکتر عقیله حیدری سید محمد جعفر جعفریان راد دکتر مصطفی قولی زاده
کارگروه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد
دکتر حسین جعفری ثانی
دکتر محمد رضا طاهری تربتی
دکتر محمد حسین طیرانی نجاران
لیلا رضایی مقدم
دکتر بهروز مهرام
کارگروه دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دکتر حسین جعفری ثانی
دکتر مرتضی تشکری قوژدری
دکتر محمد امین ترابی زاده
دکتر علی جهان
دکتر محسن حداد سبزوار
کارگروه موسسه‌های پژوهشی و فناوری(مراکز رشد و فناوری)
دکتر حسین جعفری ثانی
دکتر احمد رضا بهرامی
دکتر قدیر رجب زاده اوغاز
سید محمد جعفر جعفریان راد
دکتر رحمت الله فتاحی
کارگروه واحد‌‌ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حسین جعفری ثانی
دکتر محمد رضا رمضانی آل
دکتر سید محسن نبوی کلات
لیلا رضایی مقدم
دکتر هادی جباری نوقابی
کارگروه دانشگاه فنی و حرفه‌ای
دکتر حسین جعفری ثانی دکتر سعید احمدی
مهندس محسن لطفی
مهندس مصطفی هدایتی باویل
دکتر مرتضی کرمی