اعضای  کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

 

kazemi

دکتر صدیقه کاظمی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیأت استانی

 bigdeli

 دکتر ایمان الله بیگدلی

نمایده زیرنظام مربوط

 mehri

 دکتر مهرداد مهری

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

hedayati

مهندس مصطفی هدایتی باویل

یک نفر از افزاد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط (دبیر کارگروه)